Waterplanten maaien

Van regionale aanpak naar politieke lobby

In de Randmeren tussen Almere en Kampen worden jaarlijks de meest gebruikte vaargebieden in de zomer gemaaid. Denk aan wedstrijdgebieden en toegangen tot havens. Maaien is een pragmatische aanpak voor een situatie die jaarlijks terugkomt en eigenlijk een meer structurele aanpak vraagt. Een opgave die te groot is voor gemeenten en provincies.  Vorig jaar is daarom een lobby gestart om het waterplantendossier via Tweede Kamerleden op een hoger politiek schaalniveau te brengen en het recreatief beheer van rijkswater een plek te geven op de rijksbegroting.

Daarnaast wordt in een landelijke werkgroep sinds 2019 verkend welke stappen gemaakt kunnen worden voor structurele verbeteringen en een toekomstperspectief voor de waterrecreatie. De sleutel lijkt te liggen in het combineren van natuurverbetering en herinrichting. 

Voor de lange termijn onderzoeken provincies Noord-Holland en Flevoland met Gastvrije Randmeren in afstemming met andere provincies, enkele gemeenten, recreatiepartners en het Rijk structurele oplossingen voor duurzaam natuur- en waterbeheer in het zuidelijk IJsselmeergebied. 

Beheer van recreatief rijkswater

Het beheer van recreatief water is in Nederland niet op landelijk niveau geregeld; de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij ‘niemand’ en bij ‘iedereen’.

In het zuidelijk IJsselmeergebied is het recreatief beheer in de vorm van maaien op gemeentelijk en provinciaal niveau opgepakt. In de Randmeren door Gastvrije Randmeren. In het IJmeer en Markermeer is hiervoor een gemeentelijke samenwerkingsovereenkomst afgesloten onder leiding van Hoorn.

Het maaien zelf wordt in elk gebied gecoördineerd door een stichting Maaien Waterplanten die op hun beurt samenwerken met vissers die hun boot jaarlijks ombouwen tot maaiboot. Een aanpak waar de hele regio bij betrokken is.

Om te mogen maaien in dit gebied is een maaivergunning nodig. Het uitgangspunt is dat het maaien geen negatief effect mag hebben op de beschermde natuurwaarden. Waterplanten kunnen hinderlijk zijn voor de watersport, ze hebben echter ook een belangrijke, positieve uitwerking op de waterkwaliteit en de helderheid van het water. De planten houden zwevende (bodem)deeltjes vast en gebruiken licht en voedingsstoffen die daardoor niet beschikbaar zijn voor (plaag)algen zoals blauwalg. Bovendien vormen ze een schuil- en broedplaats voor waterdieren en voeden ze veel soorten (beschermde) watervogels.

 

Cookie-instellingen