Revitalisering haven Dode Hond

Wat gaan we doen?

Voor natuureiland de Dode Hond in het Eemmeer een beschutte haven creëren die voldoet aan de eisen van deze tijd, die goed te bereiken is en waar veilig aangelegd kan worden. 


Waarom?

Bij het aanleggen aan de buitensteigers van de Dode Hond ondervinden gebruikers veel hinder van de wind en van golfslag. Ook de damwanden en steigers hebben te lijden onder wind- en golfwerking, met hoge onderhoudskosten als gevolg.  Doel van het verbetertraject voor de haven van Dode Hond is een toekomstbestendige, rustige en veilige natuurhaven.


Welke partijen zijn betrokken?

Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren leidt het verbetertraject en zoekt afstemming met gebruikers, watersportverenigingen, natuur- en belangenorganisaties, eilandeigenaar en beheerder Staatsbosbeheer, waterbeheerder Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en direct betrokken gemeenten (Blaricum).  


Geen inpandige haven

In eerste instantie is in 2014 een plan gemaakt voor een inpandige haven, vergelijkbaar met de andere natuurhavens van Gastvrije Randmeren. Dit plan is destijds ook vergund maar in 2017 heroverwogen.

Vooroevers zorgen voor luwte

Vervolgens is eind 2018, na een intensief participatietraject en in afstemming met Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en gemeente Blaricum, door bureau Maris een schetsontwerp gepresenteerd met twee vooroevers die gaan zorgen voor luwte en daardoor voor een beschutte haven.  Naast het creëren van een beschutte haven voor boten, is door gebruikers ook de wens uitgesproken om veiligere aanlegplaatsen voor kano’s te realiseren. 


Natuur leidend voor ontwerp

De hoge natuurkwaliteit van eiland Dode Hond moet blijven en waar mogelijk zelfs vergroot. Dat was leidend bij het schetsontwerp. De haven blijft gastvrij voor natuurrecreatie. Het aantal ligplaatsen wordt niet uitgebreid. Op basis van de  Kustvisie gemeente Huizen wordt gezocht naar de mogelijkheid om de uitbreiding van de recreatieve faciliteiten die eerst voorzien was op Dode Hond, te realiseren op het eiland Huizerhoef, aan de andere kant (ten noorden) van de Stichtse Brug.


Waar staan we nu?

In februari 2019 zijn de bevindingen uit een natuuronderzoek (quickscan) gedeeld en besproken met enkele natuurorganisaties. In de loop van 2019 zijn er nog een aantal optimalisaties in het schetsontwerp doorgevoerd. Met nog een paar laatste aanpassingen is Gastvrije Randmeren vervolgens in 2021 met een verbeterd en herzien schetsontwerp de volgende fase in gegaan: de voorbereidingsfase ten behoeve van de daadwerkelijke uitvoering van het project. 

Zo is er een concept ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit heeft de gemeente Blaricum in juli 2021 in het kader van het zgn. wettelijke vooroverleg naar diverse vooroverleginstanties gestuurd, zoals Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland. In dit vooroverlegtraject heeft de gemeente Blaricum vooroverlegreacties ontvangen.

In afstemming met de gemeente heeft Gastvrije Randmeren hierover nader overleg gehad met enkele indieners. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot een bijstelling en actualisering van het herziene schetsontwerp, het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende onderzoeken. In overleg met Staatsbosbeheer wordt, omwille van de natuurlijke waarden op het eiland, het bestaande wandelpad rondom het eiland alsnog jaarrond afgesloten en zal hieraan geen onderhoud meer plaatsvinden. Het aangepaste ontwerpbestemmingsplan is eind mei ’22 bij de gemeente Blaricum ingediend en heeft van 20 oktober t/m 30 november 2022 ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente Blaricum ontvangen.

Hoe gaat de voorbereiding verder?

De gemeente Blaricum beoordeelt op dit moment de ontvangen zienswijzen. Afhankelijk van de gemeentelijke besluitvorming hierover en het bestemmingsplan, maar ook het verkrijgen van de benodigde vergunningen, verwachten we met de aanleg van de vooroevers en voorzieningen in de winter van 2024/2025 te kunnen starten.

Kunnen belangstellenden nog inspreken?

In de voorbereidingsfase, worden ook alle (wettelijke) procedures doorlopen. Denk aan de bestemmingsplanprocedure, de procedure om benodigde vergunningen te krijgen en overige privaatrechtelijke zaken. Er zijn verschillende organisaties bij deze procedures betrokken, zoals de gemeente Blaricum, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Bij verschillende procedures is er nog mogelijkheid om in te spreken, zoals bij de (ontwerp)bestemmingsplan- en vergunningsprocedure. Betrokkenen worden daarover geïnformeerd.

Wat is er al gedaan? 

Groot onderhoud bestaande haven

In het voorjaar 2019, voor de aanvang van het recreatieseizoen, is groot onderhoud uitgevoerd in de bestaande haven. Zo is o.a. de kade hersteld, heeft groenonderhoud plaatsgevonden en is de bestaande drijvende steiger veiliger gemaakt voor het aanleggen van kano’s.

Nieuwe vaarroute naar de haven

Er is een nieuwe vaarroute aangelegd waardoor de aanleghaven van het eiland beter en in de zomer met minder overlast van waterplanten te bereiken is. Ook aan de zuidwestkant van het eiland zijn enkele boeien geplaatst. Bijkomend voordeel van de nieuwe vaarroute is dat hiermee het vogelrustgebied ten zuidwesten van het eiland beter wordt afgeschermd.


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door
de Provincie Noord-Holland

 

Cookie-instellingen