Over ons

Wie wij zijn

Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren is als zelfstandige rechtspersoon voor alle zestien gemeenten rond de Randmeren een verbonden partij. De coöperatie zorgt namens de gemeenten voor het beheer en onderhoud van de recreatieve functies van de meren. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar vaarwater, fietsverbindingen en recreatie bij aanlegplaatsen en eilanden. De gemeenten dragen daarvoor samen de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Deze constructie is in 2013 in het leven geroepen om los van elkaar werkende samenwerkingsverbanden in de Veluwerandmeren en de zuidelijke Randmeren te verbinden.

Beide hadden immers een gedeeld belang bij het gecoördineerd beheer en onderhoud van recreatief vaarwater inclusief vijftien aanleglocaties op eilanden. De coöperatie kan voor zichzelf en haar samenwerkingspartners putten uit een schat aan kennis en inzicht, opgedaan in de uitvoeringsperiode van het voorafgaande Integrale Inrichtingsplan Veluwerandmeren.

Wat wij doen

De meren, eilanden en oevers dragen sterk bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het Randmerengebied. Onze kerntaken beheer en onderhoud richten zich daarom op bereikbaarheid en optimalisering van recreatieve locaties en voorzieningen op en aan het water. Dat betekent onder meer: fonteinkruid maaien, een exploitatiemodel ontwikkelen voor het beheer van de aanlegplaatsen en eilanden, de revitalisatie van eilanden programmatisch aanpakken, vaarwater verdiepen. In de rol van makelaar en verbinder zorgen we ervoor dat wat is besloten ook echt gebeurt. We borgen bijvoorbeeld een exploitatieopgave, of zijn opdrachtgever voor de regionale stichting Maaien Waterplanten Randmeren. Daarnaast ervaren de Randmerengemeenten dat de coöperatie van grote waarde is als het gebied als geheel in het geding is. Zo doen wij mee aan de zoektocht naar optimale ontwikkelmogelijkheden voor recreatie in de natuur. Ondernemers zien in de coöperatie een gemeenschappelijk aanspreekpunt. De coöperatie heeft een agenderende rol voor recreatieve infrastructuur en het recreatieve voorzieningenniveau.

Om het Randmerengebied als geheel te positioneren, voert de coöperatie de regie op het ontwerp en de verspreiding van informatieve gebiedskaarten, een publieksmagazine en publieksgerichte informatie via website en social media. Dit alles doen wij in nauwe samenwerking met het recreatieve bedrijfsleven, de inwoners en de bezoekers van het gebied.

Hoe wij werken

De coöperatie functioneert op basis van persoonlijk contact in een groot netwerk binnen én buiten de gemeenten. De Randmerengemeenten zijn in de coöperatie vertegenwoordigd door een afgevaardigde van hun Colleges van Burgemeester en Wethouders. Gastvrije Randmeren werkt bij de uitvoering van haar taken nauw samen met met de adviserende leden Rijkswaterstaat Midden-Nederland en de waterschappen in de regio. En ook met toeristische organisaties, ondernemers en terreinbeheerders in het Randmerengebied.

Als het gaat om positioneren, werkt de coöperatie met ‘sterke merken’. Zo zijn in het verleden filmopnames gemaakt voor nationale televisie en was het gebied in 2017 gastheer voor de Meimaand Fietsmaand.

Cookie-instellingen